Menu
Jelena Mitrović - direktor pravnih poslova

Jelena Mitrović - direktor pravnih poslova

U Metropolis Music Company od 2001. godine obavlja poslove iz oblasti korporativnog prava. Posebno je angažovana u izradi autorskih i interpretatorskih ugovora, a oblast specijalizacije čine prava intelektualne svojine i autorska prava. 

Jelena Mitrović diplomirala je 1986. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, krivično – sudski smer. 1988. godine položila je stručni pravosudni ispit. 
Od 1987. do 2000. godine bavila se pravnim poslovima u različitim organima državne uprave sa akcentom na imovinsko-pravnim i opšte-pravnim poslovima. 

Od 2001. godine u kompaniji Metropolis na poziciji je direktora pravnih poslova. Ekspert je u oblasti autorskog prava, prava proizvođača fonograma i interpretatora i drugih srodnih prava. Štiti i brani prava intelektualne svojine pred nadležnim organima i  lokalnim kolektivnim organizacijama.    
Rukovodi izradom opštih normativnih akata kao i pitanjima iz oblasti radnog zakonodavstva. Aktivno prati pozitivne zakonske propise, naročito u oblasti intelektualne svojine.

Svojim dugogodišnjim i posvećenim angažmanom doprinosi stabilnosti kompaniji.